Privacy statement

Algemeen

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Grondslag

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

Welke persoonsgegevens

Bedrijfsnaam en gegevens, naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

  1. uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;
  2. uw aanvraag voor bezichtiging af te kunnen handelen;
  3. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  4. u op de hoogte te houden over het onderwerp waar uw belangstelling voor heeft getoond;
  5. te kunnen adviseren.

Derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer Dijkstra Bedrijfsmakelaardij wel persoonsgegevens deelt met derden dient Dijkstra Bedrijfsmakelaardij ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. Dijkstra Bedrijfsmakelaardij heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar Dijkstra Bedrijfsmakelaardij gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient Dijkstra Bedrijfsmakelaardij zo’n overeenkomst mee te sluiten.

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Hier staan persoonsgegevens in die gebruikt kunnen worden in een volgend bezoek aan die website. Dit mag niet meer zomaar ongemerkt. Volgens de nieuwe wet:

Mag u geen bezoekers van uw website weren als ze de cookies niet accepteren, moeten bezoekers zelf expliciet toestemming (geen standaard vinkjes) geven voor het plaatsen van cookies. Dit mag pas na het krijgen van de toestemming, deze keuze moet worden bijgehouden en makkelijk aanpasbaar zijn. Ook moet u op de hoogte zijn van de cookies op uw website.

Er zijn drie soorten cookies:

Bij Dijkstra Bedrijfsmakelaardij is één vorm van cookies aan de orde. Analytische cookies zorgen ervoor dat de onderneming duidelijkheid in het gebruik van de website door bezoekers kan verwerven. Op grond van deze anonieme gegevens kunnen er aanpassingen gemaakt worden in bijvoorbeeld de lay- out van de website.1 Voor het verkrijgen van deze anonieme gegevens zal Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV gebruik maken van ‘Google Analytics’. Dit programma kan inzicht geven in het gebruik van de website op een zodanige manier dat er geen privacygevoelige informatie verstrekt wordt tijdens dit proces. Het overzicht dat verkregen wordt van het gebruik van de website zal toegepast worden om de website op het gebied van efficiëntie en effectiviteit beter te laten functioneren.

Bewaartermijn

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV dient een maximale bewaartermijn vast te stellen voor bovenstaande gegevens. Voor gegevens die personeelsleden betreffen bewaart Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV de persoonsgegevens tot vijf jaar na het moment van uitdiensttreding. Gegevens zoals een ingestuurde C.V. of sollicitatiebrief zal tot vier weken na sluiting van de vacature bewaard blijven. Betrokkene kan inzage, wijziging of vernietiging van de gegevens verzoeken aan het vooraf bepaalde aanspreekpunt binnen Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV.

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Dijkstra Bedrijfsmakelaardij echter langdurig:

Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Dijkstra Bedrijfsmakelaardij 20 jaar, omdat Dijkstra Bedrijfsmakelaardij deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

De bewijslast dat Dijkstra Bedrijfsmakelaardij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Dijkstra Bedrijfsmakelaardij 5 jaar.

Ook in dit geval kunnen betrokkenen op verzoek deze persoonsgegevens inzien, wijzigen of vernietigen. Het recht voor betrokkenen op inzage, wijziging of vernietiging wordt in het Privacy statement aan deze partijen uitdrukkelijk kenbaar gemaakt.

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV zal een dergelijk verzoek om inzage van de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen in behandeling nemen en binnen een termijn van vier weken ter uitvoering brengen. Het vernietigen van gegevens zal goedgekeurd worden indien dit niet conflicteert met eerder genoemde bepalingen of interne bepalingen welke opgemaakt zijn in het kader van de AVG. Iedere aanvraag zal individueel en objectief behandeld worden. In het geval dat het verzoek om inzage niet goedgekeurd wordt, zal betrokkene in duidelijke taal, en met volledige onderbouwing van het ingenomen standpunt door Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV ingelicht worden over de reden hiervan.

Tot slot dient Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV haar interne privacy beleid op orde te hebben. Dit zal in het Privacy statement en het overkoepelende Privacy protocol van Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV ingevuld worden.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [handelsnaam]. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Dijkstra Bedrijfsmakelaardij uw persoonsgegevens verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Verdere toelichting vindt de potentiële klant/medewerker in de privacyverklaring, die bij het aangaan van een eventuele overeenkomst wordt overhandigd.